Szczegółowe warunki gwarancji na zakupiony sprzęt oświetleniowy

1. Gwarant udziela 60–miesięcznej gwarancji na zakupione produkty licząc od dnia wystawienia faktury. Gwarancją objęte są wszystkie oprawy oświetleniowe ledowe.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych lub powstałe na skutek niewłaściwego montażu w trakcie procesu produkcyjnego.

3. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta.

4. Produkt reklamowany powinien zostać dostarczony do serwisu firmą kurierską na koszt nadawcy wraz z dokładną dokumentacją uszkodzenia.

5. Naprawa gwarancyjna może zostać dokonana w serwisie Gwaranta.

6. Punkt napraw ma prawo odmówić naprawy produktu gdy zostanie stwierdzone, iż dokonywane były samowolne naprawy urządzenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe po czterokrotnej naprawie w czasie trwania gwarancji oraz jeśli serwis, z określonych przyczyn, nie będzie w stanie naprawić produktu.

9. Serwis jest zobowiązany do dokonywania adnotacji dokonanych napraw gwarancyjnych lub niepodlegających gwarancji.

10. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia powstałe:
- na skutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z zaleceniami Producenta,
- na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- na skutek nieodpowiedniego obchodzenia się produktem (np. uszkodzenia mechaniczne takie jak np. zbity klosz, odkształcony raster),
- w wyniku zastosowania przewodów podłączeniowych niewłaściwego przekroju,
- w wyniku niewłaściwego podłączenia przewodów,
- w wyniku niewłaściwego podłączenia baterii do modułu,
- na skutek wadliwej instalacji elektrycznej budynku.

11. Naprawie nie podlegają elementy zużyte w trakcie trwania gwarancji, których zużycie wynika ze zużycia eksploatacyjnego.

12. Gwarancja traci ważność:
- na skutek zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika,
- na skutek stwierdzenia przez serwis ingerencji we wnętrze wyrobu,
- w przypadku niezastosowania oryginalnych części zamiennych.

13. Uszkodzony produkt musi być dostarczony do serwisu w stanie w jakim uległ awarii.

14. Wszelkie próby samowolnego dokonywania naprawy lub zmian stanu technicznego produktu spowodują utratę gwarancji.

15. Wymienione w ramach naprawy części są własnością Gwaranta.

16. Reklamację należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty wykrycia wady.